ALGEMENE VOORWAARDEN


Niets van deze website of blog mag door derden zonder toestemming van Joyce van Nispen worden gebruikt. Alle rechten zijn voorbehouden aan:

Joyce van Nispen
Deurloostraat 108 I
1078 JJ Amsterdam

TELEFOON  : +31 (0)6 212 25 836
EMAIL : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KVK   : 52822478
BTW   : NL190840122B01
BANK   : NL08 INGB0755211030


Deze algemene voorwaarden gelden voor producten aangeboden op de ‘Shop’ van Joyce van Nispen en de daaruit volgende overeenkomst tussen u als consument en Joyce van Nispen.  

Overeenkomst
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door u als consument, van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. Joyce van Nispen heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

Joyce van Nispen is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Joyce van Nispen dit uiterlijk binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling mee.  


Prijs & betaling
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.

Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen en kan geschieden per bank of cash. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn neemt Joyce van Nispen aan dat u als consument de bestelling niet meer wenst te ontvangen en wordt deze geannuleerd. 

Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder vermelding gewijzigd worden tot aan het moment van de overeenkomst. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. U als consument, bent gerechtigd de bestelling te annuleren na mededeling van de prijsverhoging door Joyce van Nispen.


Levering & Herroeping

Aangezien het gros van de aangeboden producten op maat wordt vervaardigd, zal Joyce van Nispen na aankoop van het product u als consument, schriftelijk op de hoogte stellen van de termijn waarin het product NA betaling geleverd zal worden. In het geval dat de verwachte leverdatum u als consument niet schikt heeft u, mits schriftelijk medegedeeld aan Joyce van Nispen, het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 

Joyce van Nispen raadt aan de geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen vierentwintig (24) uur schriftelijk aan Joyce van Nispen te melden. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden zullen deze door nieuwe producten worden vervangen.Vervanging zal niet plaatsvinden indien het door u als consument, opgegeven postadres onjuist blijkt te zijn.

Bij de aankoop van producten die NIET onder ‘MAATWERK’ vallen heeft u als consument, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u als consument, of een vooraf door u als consument aangewezen en aan Joyce van Nispen bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zult u als consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, en zult u het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u als consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het  product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Joyce van Nispen retourneren, conform de door Joyce van Nispen verstrekte instructies.

Wanneer u als consument gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product schriftelijk kenbaar te maken aan Joyce van Nispen. Nadat u als consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen veertien (14) dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd door middel van een bewijs van verzending. De verzendkosten van retourneringen zijn voor uw rekening. Joyce van Nispen zal het aankoopbedrag binnen dertig (30) dagen na herroeping aan u terugbetalen. Voorwaarde is dat het product reeds terug ontvangen is door Joyce van Nispen of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Indien u als consument na afloop van de veertien (14) dagen na ontvangst van het product niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht of het product niet aan Joyce van Nispen heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Uitsluiting van herroepingsrecht geldt voor ALLE PRODUCTEN in de ‘Shop’ van Joyce van Nispen waarbij in de omschrijving is aangegeven dat het ‘MAATWERK’ betreft of wanneer Joyce van Nispen dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld. 

Indien u als consument niet tevreden bent over een product, neemt u dan zo snel mogelijk per e-mail contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Binnen dertig (30) dagen zal Joyce van Nispen zal op uw klacht reageren. 


Voorwaarden gebruik

De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien u als consument alles wat u op grond van de overeenkomst aan Joyce van Nispen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u als consument over.

Joyce van Nispen is niet verantwoordelijk voor misbruik, verwondingen, beschadigingen of verlies als gevolg van het gebruik van de producten aangeboden op de ‘Shop’ door Joyce van Nispen.
Alle producten aangeboden op de ‘Shop’ van Joyce van Nispen dienen te worden gezien als HULPMIDDEL en niet als genezing van welke ziekte of gezondheidsklacht dan ook.
Gebruik geen kruiden of oliën tijdens zwangerschap, bij kinderen, huisdieren of medische aandoeningen zonder vooraf uw arts te hebben geraadpleegd. Alle producten aangeboden op de ‘Shop’ van Joyce van Nispen zijn UITSLUITEND geschikt voor UITWENDIG gebruik en kunnen NIET vermengd worden met andere producten.

Alle oliën, roomsprays, badzouten & kaarsen zijn op basis van natuurlijke middelen vervaardigd en veilig om te gebruiken. Echter ook natuurlijke producten kennen gebruiksaanwijzingen en gevaren wanneer verkeerd toegepast. Houdt daarom bij gebruik ALTIJD de bijgeleverde gebruiksaanwijzing & bijsluiter aan. 

Alle producten gemaakt door Joyce van Nispen zijn gecreëerd en geladen met specifieke intenties & energieën. Echter Joyce van Nispen kan niet garanderen dat het gebruik van deze producten zorgen voor de gewenste uitkomst. Magie is de kracht van de wil welke beïnvloed wordt door uw eigen energie, omstandigheden en uw gemoedstoestand.
Joyce van Nispen levert producten om magische intenties te bekrachtigen, echter de uitkomst hiervan ligt geheel bij u als consument. 

Voor meer informatie over veiligheid & gebruik wordt verwezen naar de pagina ‘VEILIGHEID’

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.


VEILIGHEID

Algemene notitie veiligheid
Het inzetten van natuurlijke hulpmiddelen voor een magisch leven is fantastisch, maar zoals met alles in het leven, gebruik je verstand! Veiligheid & gezondheid staan altijd voorop!
Voor diegene die in de veronderstelling leven dat natuurlijke producten geen gevaren kennen en ongelimiteerd gebruikt kunnen worden zie dit als jouw ‘wake-up call’.
Als voorbeeld: die mooie Vingerhoed waar de bijen & hommels gek op zijn, neem als mens een hapje van het blad of de stengel en het kan fatale gevolgen hebben voor je hart.

Nu wordt het inzetten van natuurlijke magische hulpmiddelen gelukkig steeds populairder. Maar populariteit kent ook zijn keerzijde. Vaak genoeg zie ik dingen voorbij komen waarbij ik mijn wenkbrauwen op trek. Nu heb ik de waarheid niet in pacht, maar om een algemene indicatie te geven van mogelijke gevaren bij verkeerde toepassing van natuurlijke producten, vindt u onderstaand een heel beknopt overzicht en hoe ik, Joyce van Nispen, hier in sta. In geen geval dekt dit de lading, het geeft slechts een idee.

Edelstenen & Mineralen
Edelstenen gevaarlijk? Jazeker dat kan, veel edelstenen bevatten meerdere mineralen waarvan sommige giftig zijn. Of het nu om koper, aluminium, zware metalen of asbest gaat, over het algemeen gaat het bij stenen niet over grote hoeveelheden. Maar… weet dat veel edelstenen wanneer zij langer in contact met water zijn, deze giftige mineralen kunnen lekken in het water. Dus wanneer je een edelstenen elixer wilt maken of wilt baden met een edelsteen IN je bad check dan heel goed of deze daarvoor geschikt is en neem de juiste voorzorgsmaatregelen.

Voor ieders veiligheid en om eventuele vergissingen te vermijden mogen de mineralen welke geleverd worden bij de producten van Joyce van Nispen NIET gebruikt worden voor het maken van edelstenen elixers of IN HET BAD. Los van de mogelijke gevaren lossen sommige mineralen op in water en anderen worden doffer of tasten de kracht van de steen aan, zonde toch!

Essentiële Oliën
Essentiële oliën zijn extreem geconcentreerd, verkeerd gebruik hiervan kan gevaarlijk zijn voor de organen en zelfs een hartaanval veroorzaken. In mijn bescheiden opinie zijn essentiële oliën dan ook niet geschikt voor inname / inwendig gebruik. Wanneer je dat wel wilt doen, dan alleen op advies van en onder begeleiding van een medische arts!
Bijna alle essentiële oliën zijn pas veilig voor uitwendig gebruik wanneer ze met de JUISTE verdunningsratio zijn vermengd met een drager olie. Essentiële oliën zijn NIET geschikt voor huisdieren!

De magische oliën vervaardigd door Joyce van Nispen zijn uitsluitend voor uitwendig gebruik en bevatten hoogwaardige essentiële oliën die zijn samengesteld op de meest veilige verdunningsratio van 2,5% tot maximaal 3%. Dit om allergische reacties te voorkomen. Ook 100% natuurlijke producten kennen gebruiksaanwijzingen en gevaren wanneer verkeerd toegepast. Houdt daarom voor gebruik de gegeven toepassing die op het kaartje aan het product is bevestigd & de bijsluiter aan.

Kaarsen
Bij magie wordt veel gewerkt met kaarsen, echter alles wat met vuur te maken heeft brengt ook brandgevaar met zich mee. Kaarsen moeten altijd in een vuurvaste container op een vlakke niet brandbare ondergrond geplaatst worden. Houdt ze uit de buurt van andere warmtebronnen, waaronder de zon en andere brandbare materialen. Laat kaarsen nimmer onbeheerd achter en gebruik nooit water om een kaars te doven.

De kaarsen vervaardigd door Joyce van Nispen zijn met de grootste zorg samengesteld met het oog op de magische werking en vervaardigd met een specifieke intentie. De kaarsen zijn op basis van eco soya of koolzaad was en bevatten essentiële oliën, kleurstoffen en mineralen. De buitenkaarsen bevatten ook gedroogde kruiden en zoals de naam het aangeeft: BUITENkaarsen mogen onder geen geval binnenshuis gebruikt worden! Lees voor het gebruik van de kaarsen altijd de bijsluiter.

Voorwaarden gebruik
Joyce van Nispen is niet verantwoordelijk voor misbruik, verwondingen, beschadigingen of verlies als gevolg van het gebruik van de producten aangeboden op de ‘Shop’ door Joyce van Nispen.
Alle producten aangeboden op de ‘Shop’ van Joyce van Nispen dienen te worden gezien als HULPMIDDEL en niet als genezing van welke ziekte of gezondheidsklacht dan ook.
Gebruik geen kruiden of oliën tijdens zwangerschap, bij kinderen, huisdieren of in geval van medische aandoeningen zonder vooraf uw arts te hebben geraadpleegd. Alle producten aangeboden op de ‘Shop’ van Joyce van Nispen zijn UITSLUITEND geschikt voor UITWENDIG gebruik en kunnen NIET vermengd worden met andere producten.

Alle oliën, roomsprays, badzouten & kaarsen zijn op basis van natuurlijke middelen vervaardigd en veilig om te gebruiken. Echter ook natuurlijke producten kennen gebruiksaanwijzingen en gevaren wanneer verkeerd toegepast. Houdt daarom bij gebruik ALTIJD de bijgeleverde gebruiksaanwijzing & bijsluiter aan. 

Alle producten gemaakt door Joyce van Nispen zijn gecreëerd en geladen met specifieke intenties & energieën. Echter Joyce van Nispen kan niet garanderen dat het gebruik van deze producten zorgen voor de gewenste uitkomst. Magie is de kracht van de wil welke beïnvloed wordt door uw eigen energie, omstandigheden en uw gemoedstoestand.
Joyce van Nispen levert producten om magische intenties te bekrachtigen, echter de uitkomst hiervan ligt geheel bij u als consument. 


PRIVACY

Wanneer u bij de ‘Shop’ op de website van Joyce van Nispen een product bestelt, worden de volgende gegevens waaronder: naam, adres, email & telefoonnummer opgeslagen om de bestelling te kunnen afronden. Al uw gegevens worden met de grootst mogelijke veiligheid verwerkt. Er worden GEEN bankgegevens via de webshop verzameld.

Uiteindelijke betaling & afhandeling gaat via factuur die per e-mail naar u wordt toegezonden.

Alle gegevens die Joyce van Nispen verzameld is op basis van uw toestemming. Joyce van Nispen geeft onder GEEN GEVAL uw persoonsgegevens aan bedrijven, instanties of andere personen, behalve als dat nodig is om uw bestelling te kunnen afhandelen door bijv. PostNL of als de wet zegt dat het moet. Mocht het product via de post bezorgt worden dan mag Joyce van Nispen uw persoon- & adresgegevens aan de te gebruiken verzendservice & bezorgdiensten geven om de bestelling bij u als consument te bezorgen anders komt het nimmer bij u aan.

U kunt inzage krijgen over de precieze persoonsgegevens die Joyce van Nispen van u heeft, wat Joyce van Nispen hiermee doet, gegevens corrigeren, verwijderen of intrekken van uw toestemming.

Aangezien Joyce van Nispen geen ‘fan’ is van nieuwsbrieven worden deze niet verstuurd. Nieuws & Updates over werkzaamheden of producten zijn te vinden op de Blog. Indien gewenst kunt u zich abonneren op deze blog waardoor u bij plaatsing van een nieuw bericht, dit via email bij u terechtkomt. Deze service wordt aangeboden door Google en gaat volledig BUITEN Joyce van Nispen om. Joyce van Nispen heeft GEEN INZAGE in de gegevens over abonnees van haar Blog.

Gebruik van cookies door de website van Joyce van Nispen zijn louter en alleen om deze goed te laten functioneren. Wanneer u deze website gebruikt neemt Joyce van Nispen aan dat u geen bezwaar heeft tegen de cookies. 

Voor vragen, wijzigingen etc. kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veiligheid | Algemene voorwaarden | Privacy | Joyce van Nispen 2018 © 

Naar boven